รพสต.ศรีนคร

บุคลากร รพสต.ศรีนคร
1.นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพสต.) 2.พยาบาลวิชาชีพ 3.นักวิชาการสาธารณสุข 4.นักวิชาการสาธารณสุข
.
4.นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) 5.เจ้าหนัาที่แผนไทย 6.พนักงานทั่วไป


ภาพกิจกรรม รพสต.ศรีนคร
อบรมการทำหน้ากากอนามัยให้กีบกลุ่มสว.17 มีค63

อบรมการทำหน้ากากอนามัย