123กิจกรรมจิตอาสา

เจ้าหน้าที่ ปี 2564

หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
อบรมการทำหน้ากากอนามัยให้กีบกลุ่มสว.17 มีค63

อบรมการทำหน้ากากอนามัย

ตรวจLabใหญ่ ผู้ป่วยเรื้อรัง ปีงบฯ2563

รับโล่ห์ รพ.สต.ต้นแบบ จ.ประจวบฯ จากผู้ตรวจฯ เขต 5

ให้ความรู้ผู้ปกครอง ศพด.เทศบาล

ภูมิทัศน์ด้านหลัง รพ.สต.

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน

รณรงค์ Papsmear สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุน อบต.บางสะพานและเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

รับประเมินติดดาว 7/5/2562

ทีมกุยบุรี ทับสะแก

แลกเปลี่ยน เรียนรู้


ท่านนายแพทย์ สสจ.ปข มาตรวจเยี่ยม 17/12/2561

รพ.สต.บางสะพาน พ.ย.2561

รณรงค์ ไข้เลือดออก

จิตอาสาปลูกป่า ณ เขื่อนหุบตาหวัด

พยาบาล จับจอบ ช่วยกันปลูกมะละกอ

จุดเริ่มต้น Green and Clean

จิตอาสา ช่วยคนสวนทำงาน

เจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกร

เจ้าหน้าที่เมื่อปี 2560

ประเมินติดดาว รพ.สค.ช้างแรก

เยี่ยมบ้าน

ประชุมหมู่บ้าน

พฤษภาคม 2561

ให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

ให้สุขศึกษา ลดเค็ม ในวันประชุม อสม.

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก


ทันตแพทย์ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ในกลุาม อสม.

18พ.ค.2559 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลให้บริการเคลือบฟันเด็กในสถานีอนามัยตำบลทรายทอง

อบรม อสม.ฟื้นฟูการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน


เยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ 25 เมษายน 2559

เยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ 25 เมษายน 2559

เยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ 25 เมษายน 2559

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ สถานีอนามัยตำบลทรายทอง มีผู้รับบริการจำนวน 120 คน

นายจตุรงค์ ศรีทอง อสม.ดีเด่นสาขาส่งเสริมสุขภาพ ระดับเขต ปี 2554

นางสาวอารีย์ หมื่นแก้ว อสม.ดีเด่นสาขาการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2558

ร่วมกับอบต.ทรายทอง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ รดน้ำผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ ณ วัดห้วยสัก 13 เมษายน 2559

ร่วมกับอบต.ทรายทอง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ รดน้ำผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ ณ วัดห้วยสัก 13 เมษายน 2559

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในสถานีอนามัยตำบลทรายทอง

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ สถานีอนามัยตำบลทรายทอง มีผู้รับบริการจำนวน 120 คน

งานปีใหม่ พ.ศ. 2559 สถานีอนามัยตำบลทรายทอง สถานีอนามัยบ้านบางเบิด สถานีอนามัยบ้านดอนจวง

รับคณะเยี่ยมชื่นชมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอและบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ DHS - PCA

ร่วมกับอบต.,อสม.ในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในวัด อบต. โรงเรียน และสถานีอนามัยตำบลทรายทอง

เยี่ยมบ้านโดยหมอครอบครัวระดับชุมชน

สถานีอนามัยตำบลทรายทอง พัฒนาสภาพแวดล้อม และความสะอาด โดยกำจัดนกพิราบจนหมด

ร่วมกับสสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ,สคร.5 ราชบุรี เก็บข้อมูล และติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษและฝุ่นละอองในอากาศ โรงงานปาล์ม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสีเสียด

เยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

เปิดตลาดนัดชุมชน บ้านทุ่งสีเสียด


เริ่มต้นปี2559ด้วยการทำบุญอนามัย

สันทนาการ

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

เยี่ยมบ้านนายประยงค์ ศรีเพชร หมู่9 บ้านเขาปุก โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

เยี่ยมบ้านนายประยงค์ ศรีเพชร หมู่9 บ้านเขาปุก โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

คลินิกคนกินผัก

คลินิกคนกินผัก

คลินิกคนกินผัก

โครงการอบรมโรคเมอร์ส


แกว่งแขนลดพุง


สุขภาพดี มีไข่แจก ในงานมหกรรมสร้างสุขภาพของ ต.ปากแพรก

เต้นแอโรบิคร่วมกัน ได้ อ ออกกำลังกาย

มหกรรมสร้างสุขภาพตำบลปากแพรก เสร็จกิจกรรม ทานอาหารปิ่นโตเพื่อสุขภาพ ทำกันมาเอง งดหวานมันเค็ม ประหยัด ได้ประโยชน์ อ อาหาร

ทอดผ้้าป่าขยะ ของกองทุนขยะเพื่อเยาวชนตำบลปากแพรก+ม1,2 ทรายทอง อ อนามัยสิ่งแวดล้อม

ประชุมแผนยุทฯ58อบต.ไชยราช17/6/57

17/6/57

เจ้าหน้าที่ทันต รพ.สต.ไชยราชให้บริการทันตสุขภาพแก่เด็กศพด.บ้านบางเจริญ


ประชุมแผนงานครูอนามัยโรงเรียนปี57วันที่16มิถุนายน57

โครงการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง ปลูกพืชสมุนไพรที่รพ.สต.ไชยราช57


ให้บริการสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียนบ้านไชยราช57

คัดกรองมือ เท้า ปากในสถานศึกษาตำบลไชยราช

คัดกรองมือ เท้า ปากในสถานศึกษาตำบลไชยราชSRRTอำเภอให้สุขศึกษาผู้ปกครอง ครูศูนย์ ตำบลไชยราชและร่วมทำความสะอาด

SRRTอำเภอให้สุขศึกษาผู้ปกครอง ครูศูนย์ ตำบลไชยราชและร่วมทำความสะอาด

SRRTอำเภอให้สุขศึกษาผู้ปกครอง ครูศูนย์ ตำบลไชยราชและร่วมทำความสะอาด

SRRTอำเภอให้สุขศึกษาผู้ปกครอง ครูศูนย์ ตำบลไชยราชและร่วมทำความสะอาด

คัดกรองมือเท้าปากศพด.


งานทำบุญอนามัยและงานปีใหม่ อสม. ไชยราช

ทีมสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.บางสะพาน


ร่วมด้วยช่วยกัน

พ่นยุงกัน ที่ทองอินทร์

พ่นหมอกควันบ้านทองอินทร์ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

อสม. ทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก

อสม. ทำควมสะอาดศูนย์เด็กเล็ก

มอบของที่ระลึกผู้มาตรวจมะเร็งปากมดลูก

มอบของที่ระลึกผู้มาตรวจมะเร็งปากมดลูก

ยินดีต้อนรับแพทย์ใหญ่

พรบ.สาสุข สู้ที่รัฐสภา 2 ต.ค.56

ประว้ติศาสตร์ พรบ.วิชาชีพสาสุข 2 ต.ค.56 สำเร็จ

รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับจังหวัด


ดูแลCA ระยะสุดท้าย

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงสุขศึกษาในโรงเรียน

ปราญ์ชุมชน

ตรวจฟันผู้สูงอายุ

บอร์ดให้ความรู้ที่รพ.สต.ไชยราชเป็นทั้งอสม.และจิตอาสาที่สมบูร


เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.ไชยร

ผู้เข้าร่วมงานทถกภาคส่วน

ท่านนายกประทีป ทั่งศรี เปิดงาน


หมู่บ้านไร้พุงต้นแบบของ รพ.สต.

อบต.+รพ.สต.+ร.ร.บางสะพานน้อยวิ

อสม.ดีเด่นสาขาส่งเสริมสุขภาพระ

อบต.ปากแพรก+ร.ร.ทุกโรง+อสม.+สถ