รพสต.บางเจริญ

บุคลากร รพสต.บางเจริญ
1.นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพสต.) 2.พยาบาลวิชาชีพ 3.นักวิชาการสาธารณสุข 4.นักวิชาการสาธารณสุข
5.พนักงานธุรการ 6.พนักงานทั่วไป
.


ภาพกิจกรรม รพสต.บางเจริญร่วมด้วยช่วยกัน

พ่นยุงกัน ที่ทองอินทร์

พ่นหมอกควันบ้านทองอินทร์ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

ออกหน่วย พอ.สว.บ้านทองอินทร์

อสม. ทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก

อสม. ทำควมสะอาดศูนย์เด็กเล็ก

มอบของที่ระลึกผู้มาตรวจมะเร็งปากมดลูก

มอบของที่ระลึกผู้มาตรวจมะเร็งปากมดลูก