แฟ้มสำหรับรพสต. 31 แฟ้ม
แฟ้มสะสม
1.PERSON ข้อมูลทั่วไปของประชาชน
2.ADDRESS ข้อมูลที่อยู่ของผู้มารับบริการ
3.CHRONIC ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
4.NEWBORN ข้อมูลประวัติคลอดของเด็ก
5.PRENATAL ข้อมูลประวัติการตั้งครรภ์
6.LABOR ข้อมูลประวัติการคลอด
7.HOME ข้อมูลหลังคาเรือน
8.PROVIDER ข้อมูลผู้ให้บริการ
9.VILLAGE ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
10.DISABILITY ข้อมูลผู้พิการ
11.DRUGALLERGY ข้อมูลประวัติการแพ้ยา
แฟ้มบริการ
1.SERVICE ข้อมูลประวัติการรับบริการ
2.DIAGNOSIS_OPD ข้อมูลวินิจฉัยโรค OPD
3.SURVEILLANCE ข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อ
4.DRUG_OPD ข้อมูลการจ่ายยา
5.PROCEDURE_OPD ข้อมูลการบริการหัตถการ
6.CHRONICFU ข้อมูลตรวจติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง
7.LABFU ข้อมูล LAB ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
8.CHARGE_OPD ข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ราย
9.ACCIDENT ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
10.COMMUNITY_SERCICE ข้อมูลการให้บริการในชุมชน
11.COMMUNITY_ACTIVITY ข้อมูลกิจกรรมในชุมชน
12.DENTAL ข้อมูลตรวจสุขภาพฟัน
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ
1.FP ข้อมูลบริการวางแผนครอบครัว
2.EPI ข้อมูลบริการวัคซีน
3.NUTRITION ข้อมูลโภชนาการ พัฒนาการ
4.ANC ข้อมูลบริการฝากครรภ์
5.NEWBORNCARE ข้อมูลการดูแลทารกหลังคลอด
6.POSTNATAL ข้อมูลดูแลมารดาหลังคลอด
7.NCDSCREEN ข้อมูลคัดกรองเบาหวาน ความดัน
8.REHABILITATION ข้อมูลฟื้นฟูสภาพผู้พิการ สูงอายุ
5 แฟ้มที่ไม่ได้ใช้ประมวลผล แต่ต้องบันทึกและส่ง
1.DEATH ข้อมูลเสียชีวิต
2.CARD ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
3.WOMEN ข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธ์
4.APPOINTMENT ข้อมูลการนัด
5.SPECIALPP ข้อมูลบริการส่งเสริมป้องกัน


..ข้อมูลทั่วไป..ของรพสต.
จำนวน »
จำนวน »
»
»
»
»
»
»
»

การบันทึก