รพสต.ไชยราช

บุคลากร รพสต.ไชยราช
1.พยาบาลวิชาชีพ(ผอ.รพสต.) 2.พยาบาลวิชาชีพ 3.นักวิชาการสาธารณสุข 4.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
.
5.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 6.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 7.ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข 8.เจ้าหน้าที่แผนไทย
.
9.พนักงานทั่วไป


ภาพกิจกรรม รพสต.ไชยราช


เริ่มต้นปี2559ด้วยการทำบุญอนามัย

ประชุมแผนยุทฯ58อบต.ไชยราช17/6/57

17/6/57

เจ้าหน้าที่ทันต รพ.สต.ไชยราชให้บริการทันตสุขภาพแก่เด็กศพด.บ้านบางเจริญ


ประชุมแผนงานครูอนามัยโรงเรียนปี57วันที่16มิถุนายน57

โครงการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง ปลูกพืชสมุนไพรที่รพ.สต.ไชยราช57


ให้บริการสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียนบ้านไชยราช57

คัดกรองมือ เท้า ปากในสถานศึกษาตำบลไชยราช

คัดกรองมือ เท้า ปากในสถานศึกษาตำบลไชยราชSRRTอำเภอให้สุขศึกษาผู้ปกครอง ครูศูนย์ ตำบลไชยราชและร่วมทำความสะอาด

SRRTอำเภอให้สุขศึกษาผู้ปกครอง ครูศูนย์ ตำบลไชยราชและร่วมทำความสะอาด

SRRTอำเภอให้สุขศึกษาผู้ปกครอง ครูศูนย์ ตำบลไชยราชและร่วมทำความสะอาด

SRRTอำเภอให้สุขศึกษาผู้ปกครอง ครูศูนย์ ตำบลไชยราชและร่วมทำความสะอาด

คัดกรองมือเท้าปากศพด.


งานทำบุญอนามัยและงานปีใหม่ อสม. ไชยราช
สุขศึกษาในโรงเรียน

ปราญ์ชุมชน

ตรวจฟันผู้สูงอายุ

บอร์ดให้ความรู้ที่รพ.สต.ไชยราชเป็นทั้งอสม.และจิตอาสาที่สมบูร


เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.ไชยร

ผู้เข้าร่วมงานทถกภาคส่วน

ท่านนายกประทีป ทั่งศรี เปิดงาน