รพสต.ไชยราช

บุคลากร รพสต.ไชยราช
1.นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพสต.) 2.พยาบาลวิชาชีพ 3.พยาบาลวิชาชีพ 4.นักวิชาการสาธารณสุข
.
5.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 6.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 7.ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข 8.เจ้าหน้าที่แผนไทย
.
9.พนักงานทั่วไป


ภาพกิจกรรม รพสต.ไชยราช










เริ่มต้นปี2559ด้วยการทำบุญอนามัย

ประชุมแผนยุทฯ58อบต.ไชยราช17/6/57

17/6/57

เจ้าหน้าที่ทันต รพ.สต.ไชยราชให้บริการทันตสุขภาพแก่เด็กศพด.บ้านบางเจริญ


ประชุมแผนงานครูอนามัยโรงเรียนปี57วันที่16มิถุนายน57

โครงการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง ปลูกพืชสมุนไพรที่รพ.สต.ไชยราช57


ให้บริการสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียนบ้านไชยราช57

คัดกรองมือ เท้า ปากในสถานศึกษาตำบลไชยราช

คัดกรองมือ เท้า ปากในสถานศึกษาตำบลไชยราช



SRRTอำเภอให้สุขศึกษาผู้ปกครอง ครูศูนย์ ตำบลไชยราชและร่วมทำความสะอาด

SRRTอำเภอให้สุขศึกษาผู้ปกครอง ครูศูนย์ ตำบลไชยราชและร่วมทำความสะอาด

SRRTอำเภอให้สุขศึกษาผู้ปกครอง ครูศูนย์ ตำบลไชยราชและร่วมทำความสะอาด

SRRTอำเภอให้สุขศึกษาผู้ปกครอง ครูศูนย์ ตำบลไชยราชและร่วมทำความสะอาด

คัดกรองมือเท้าปากศพด.


งานทำบุญอนามัยและงานปีใหม่ อสม. ไชยราช




สุขศึกษาในโรงเรียน

ปราญ์ชุมชน

ตรวจฟันผู้สูงอายุ

บอร์ดให้ความรู้ที่รพ.สต.ไชยราช







เป็นทั้งอสม.และจิตอาสาที่สมบูร


เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.ไชยร

ผู้เข้าร่วมงานทถกภาคส่วน

ท่านนายกประทีป ทั่งศรี เปิดงาน